Återställa fasaden eller bättra på?

Bör man försöka återställa så som huset såg ut 1871? Eller ska vi acceptera tidigare gjorda förändringar och bättra på putsen? Det undrar två nyblivna prenumeranter som bor på Öland. Läs vad Johan Rittsél ger dem för råd.

Fråga
Vi bor sedan trettio år i ett hus på Öland, i Mörbylångas gamla del, ”köpingen”. Huset uppfördes 1871 som fattighus. Det är ett timrat hus som putsades på 40-talet (tror vi). Vi lät renovera fasaden för femton år sedan. Då togs lagningar med cement bort och ersattes med kalkbruk och huset målades med silikatfärg. Färgsättningen är densamma idag som när vi flyttade in i huset; vit puts och blåmålade fönster. Nu är det dags för lagning av putsen och ommålning igen.

Bör man försöka återställa så som huset såg ut 1871? Vi är rädda att det innebär mycket arbete och stora kostnader att återställa den gamla träfasaden.
Eller ska vi acceptera tidigare gjorda förändringar och bättra på putsen? Om vi väljer det senare alternativet, vilken typ av puts passar bäst, slät- eller spritputs? Vi vill också gärna ha förslag på färgsättning som passar husets stil och ålder.

På tomten finns också ett putsat uthus (garage, vedbod och snickarbod). Det är inte timrat utan byggt delvis av tegel och delvis av betongblock. Färgsättningen är densamma som på huvudbyggnaden.

Grannhusen är från samma tidsepok; en del är putsade och andra har träfasader.

Bifogar 2 nytagna foton av huset samt ett inscannat gammalt foto, antagligen taget någon gång i början av 1900-talet (de nytagna är reducerade till 50% av originalstorlek).

Med vänlig hälsning från nyblivna prenumeranter
Ann-Kristine och Mats-Olof Grusell


Johan svarar:
Det är naturligtvis lockande att återställa huset till det äldre utseendet med locklistpanel där knutkonstruktionen syns. Men det skulle sannolikt bli ett omfattande och dyrbart arbete med många överraskningar att ta hänsyn till.

Fasadernas nuvarande utseende har en traditionell utformning med spritputs och släta omfattningar, vilket tillsammans med spröjsade fönster och den bevarade pardörren ger ett genuint intryck. Ur bevarandesynpunkt kan det dessutom vara motiverat att bibehålla putsen då den har hävd.

Huset har lika länge haft träpanel som det haft puts, i ca 70 år, och är en del av husets historia. Kanske det är så att huset har ett utsatt läge och putsen har hjälpt det att överleva och gett ett bättre inomhusklimat. Så mitt råd är att bibehålla putsen som den är med spritputs och släta omfattningar.

Men det finns några detaljer som ni skulle kunna lägga energi och pengar på. Skorstenarna stämmer inte med husets gamla karaktär. Dels har de ett rakt krön och ingen profilering, dels ganska grova plåtdetaljer. Den gamla bilden visar att huset då hade två lika stora skorstenar. Den nuvarande större skorstenen kanske kom till om huset fick centralvärme? Ett tips är att titta på samtida hus i trakten, kanske något av dem har kvar äldre skorstenar som kan vara förebild för nya krön. Åtminstone borde bägge skorstenarna putsas.

En annan detalj är stuprören som framförallt borde målas in i fasadkulör. De markeras väl hårt eftersom de är svarta och står mot den vita fasaden. Med fördel skulle de även kunna bytas ut mot nya med skarpa vinklar i stället för de nutida böjda.

Den tredje detaljen är färgsättningen. Jag har ingen kunskap om Mörbylångas historiska kulörer men blå fönster och ljusgrå ytterdörr tror jag inte har någon historisk hävd. Störande för helheten är dessutom den blågrå ljusa sockeln och den svarta takfoten och vindskivorna. Genom att putsen ger intryck av att vara från 1900-talets första del så kan ni ta avstamp i den tidens typiska kulörer. Putsen kan fortsättningsvis vara kalkfärgsvit men skulle även kunna avfärgas i ockragult. Enklast är att ha kvar den vita kulören eftersom silikatfärg kan underhållas genom att nytt bindemedel tillförs ytan. Då binds pigmenten åter vid putsen. Om putsen tappat mycket av pigmenten kan man måla med utspädd silikatfärg.

Detalj av spritputs med slät omfattning med varmvit puts och grönt fönster, Söderköping. Foto: Johan Rittsél

Till både vit och gul fasad är zinkgröna fönster och dörr fina och tidstypiskt för 1900-talets första del. Prova kulör zinkgrön 1A-65 enligt RAÄ:s linoljefärgslikare, vilken är lik NCS: S6030-G30Y.

Sockeln borde målas i en stengrå kulör som ger en tydligare bas för huset. På bilden syns en naturstensmur, kanske den är av ölandskalksten? Förslagsvis tar ni samma kulör på sockeln som på murens stenar så hänger hus och mur ihop tydligare och ni får en finare helhet.

Takfot och vindskivor har traditionellt sett oftast samma kulör som fönsteromfattningar och hörn. Den nuvarande mörka färgen gör så att taket ser ut som ett lock. Helheten skulle bli betydligt bättre om de målas i samma kulör som fasaden.

Uthuset bör målas på samma sätt så att helheten bibehålls. 
Text: Johan Rittsel
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp

Hur bygger vi badrum i ett unikt hus?

Marianne har ett unikt hus där badrum skall inredas. Hur gör man för att inte förstöra kulturvärdet? Läs Kerstin Erikssons svar.
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 12 objekt