Bildandet av reservat på Lovön drar igång

I samband med att regeringen 2009 beslutade om Förbifart Stockholm fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag att bilda ett natur- och/eller kulturreservat i området. Syftet är bland annat att skydda det mot eventuella följdexploateringar i form av exempelvis infartsparkeringar, handelscentra eller nybebyggelse.Landskapet på Lovö och de mindre öarna intill är unikt med sin kombination av levande jordbruk och en välbevarad historisk karaktär, i ett läge så nära storstaden. Området är rikt på fornlämningar och marken på Lovön var förmodligen tagen i besittning redan på järnåldern. Gårdarna ligger på ungefär samma platser nu som de gjorde då. Odlingslandskapets medeltida struktur med åkerholmar, ägogränser och vägar är väl bevarade. I området ligger bland annat byggnadsminnet Drottningholms slott som sedan 1991 är upptaget på Unescos världsarvslista.

Lovöns landskap är kuperat och omväxlande med varierad flora och fauna. På västra Lovö finns ett större sammanhängande skogsområde, på södra Lovö finns bland annat Edeby ekhage, ett särskilt intressant område som betats sedan åtminstone vikingatid. De obebyggda stränderna och strövområdena i skog och parkmiljöer är en stor tillgång för friluftslivet.

I det arbete som nu inleds ingår att utreda vilken typ av reservat som ska bildas och hur det ska avgränsas och bäst skötas. Reservatsbildningen beräknas ta åtminstone två år och kommer ske i dialog med de som bor och verkar på Lovön.

- Meningen med reservatsbildningen är också att genom ett fortsatt brukande av landskapet bibehålla och förhöja de värden som finns vare sig det handlar om att tydliggöra fornlämningar eller att öka förutsättningar för den biologiska mångfalden, säger projektledare Stefan Henriksson.

Den nionde februari ska ett första informationsmöte hållas för boende, markägare, arrendatorer och andra berörda.

Fakta reservat:
Naturreservat är områdesskydd enligt miljöbalken (1998:808) som bildas för att bevara värdefull natur. Bestämmelserna om naturreservat finns i 7 kap. 4-8 §§ miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Skyddet kan ha flera syften: att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov för friluftslivet. Naturreservat kan skifta från till ytan små geologiskt eller botaniskt intressanta platser till att täcka större variationsrika om-råden. Många naturreservat är även viktiga för friluftslivet. Marken i reservaten är privat eller offentligt ägd, ibland både och. Beslut om naturreservat kan tas av Länsstyrelsen eller kommunen.

Kulturreservat infördes när miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. I kulturreservaten är det i första hand de kulturhistoriska värdena i området som kräver hänsyn. Gemensamt för miljöerna är vanligen att de skapats genom människans påverkan på sin omgivning och att fortsatt hävd är nödvändig för att värdena ska bestå. I denna typ av områden finns ofta även höga naturvärden, vilka samtidigt värnas. genom reservatsföreskrifterna.

I Stockholms län finns närmare 270 naturreservat men bara två kulturreservat; Brottö skärgårdsjordbruk och Igelbäcken.

www.lansstyrelsen.se/stockholm

Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt