Håller timmer inte måttet?


Enligt Boverkets regler för energiprestanda drar timmerhus för mycket energi, och man bör välja annat än timmer vid nybyggen. Samtidigt är timmer lokalproducerat, har hållit måttet i hundratals år och är ett självklart val för en miljömedveten husbyggare. Medan experterna tvistar reder Gård&Torp ut begreppen.

Granhults kyrka i Växjö är Sveriges äldsta timmerbyggnad, byggd på 1220-talet. Ett timmerhus kan alltså bli åtminstone 800 år, sannolikt betydligt äldre. Materialet är förhållandevis billigt, närproducerat, finns än så länge i överflöd och vi har gott om duktiga timmerhantverkare i landet. Ändå byggs inte särskilt många timmerhus i dag. Vad beror det på?

Boverkets regler för energiprestanda är en anledning; nya timmerhus kan ha svårt att uppfylla kraven. Otto Ryding, antikvarie på Boverket, berättar hur det är tänkt:
–Bygger man ett nytt bostadshus måste det uppfylla Boverkets krav på energiprestanda, oavsett vilket material det är byggt av. Kraven är formulerade så att ett visst antal kWh köpt energi får gå åt per kvm. Det gör att välbyggda hus klarar kraven, oavsett om de är gjorda av timmer eller något annat, och dåliga hus inte klarar kraven. Och det är väl bra - vem vill bygga ett nytt och dåligt hus?
Timmer har förmågan att lagra värme vilket gör att temperaturskillnader och luftfuktighet jämnas ut. Det bidrar till ett bra inomhusklimat. Genom sin egen tyngd pressas stockarna samman och stommen blir tätare. Men timmerhus är inte lika täta som nybyggda hus vilket gör att mer energi går åt för uppvärmning, och eftersom riksdagen vill få ner förbrukningen av köpt energi får husen svårt att passera nålsögat.

Med köpt energi menas även eldstäder som eldas med ved från egen skog, eftersom man anser att ved kan bli en bristvara i framtiden. Däremot är solceller på taken, värmetillskott från värmepumpar eller egna vindsnurror på tomten inte köpt energi, så ett sätt att klara sitt timmerhus från kraven är att ansluta det till egenproducerad el. Annars är rejäl isolering (som är korrekt lagd så inte fukt uppstår) det enklaste sättet att uppfylla kraven på energiprestanda.
–För att ha störst chans att klara kraven i Boverkets byggregler, välj en väggkonstruktion som innehåller så mycket isolering att du kommer ner i energiförbrukning, och komplettera med solceller på taket, råder Otto Ryding.

Men Gunnar Almevik, verksamhetsledare för Hantverkslaboratoriet, menar att mätmetoderna missgynnar timmerhus.
– Standarder och mätmetoder är anpassade för modern byggindustri. I timmerhus är exempelvis lufttätheten beroende av timmermannens personliga skicklighet, men sådana aspekter finns inte med i beräkningarna. Ofta är de kalkylerade värdena för massiva trästommar sämre än faktiskt uppmätta värden.
Stephan Fickler på Svenska Byggnadsvårdsföreningen håller med, och tycker att Boverkets syn på timmerhus är fyrkantig.
– Timmerhusen har tusenårig tradition och det är uppenbarligen en hållbar konstruktion. Att en mätning av en sektion naket timmer skall slå undan möjligheten att bygga och utveckla miljövänliga timmerkonstruktioner känns som att kasta ut barnet med badvattnet. I motsats till den energi- och resurskrävande produktionen av hus med moderna material gör det lilla antalet timmerhus som byggs mycket små ekologiska fotavtryck både vid produktionen och under sin mycket långa livstid. Inga onaturliga material och gammalt fint hantverk - timmer borde vara förstahandsvalet.

Han får medhåll av Berndt Berglund på föreningen Svenska timmerhus, som tycker att det borde göras livscykelanalyser på timmerhus.
–Syftet med att få ner energiåtgången i husen är att släppa ut mindre koldioxid i luften. Men hur mycket koldioxid går det åt när man tillverkar de mängder isolering som krävs för att få ner koldioxidutsläppen? Om man kan elda ett timmerhus i 50 år innan samma mängd koldioxid har gått åt, och utsläppen sker över lång tid i stället för på en gång, borde det vara ett lika intressant alternativ. Men så får du inte bygga. I stället får du göra av med hur mycket koldioxid som helst för att bygga ett hus som inte släpper ut någon koldioxid. Det saknar logik.

Berndt Berglund menar också att vi inget vet om hur nybyggda passivhus klarar sig över tid. De blir täta och kräver effektiva ventilationsfläktar för att bli sunda.
–Hur ser det ut inne i de fläktarna efter tio , tjugo år? Och hur mycket problem med fukt får husen? Timmerhus har stått i hundratals år, vi har facit på att de fungerar, och inomhusmiljön är sund.
Gunnar Almevik påpekar att vi har för lite beprövad erfarenhet av nya metoder att bygga hus, till skillnad från med timmerbyggande.
–Det finns ett stort behov av forskning och utvecklingsarbete. Vi har många exempel på det; nu senast de enstegstätade fasaderna (putsade och odränerade träregelväggar som gav upphov till fuktskador). Göta hovrätt konstaterade att det finns en dålig tradition inom byggbranschen ”att ny teknik som regel prövas i full skala utan experimentbyggande, att någon egentlig uppföljning knappast sker utan branschen avvaktar och ser om det upptäcks några biverkningar.”

Vilken skandal kommer kommer härnäst, undrar Gunnar Almevik. Vad säger till exempel forskningen om de extremt brandfarliga plastbaserade isoleringsmaterialen, som används regelmässigt vid grundläggningar?
Han tror personligen att konsumenterna snart kommer att kräva beprövade lösningar och sunda material.
– Vi borde i vårt skogrika land vara mycket bättre på ett sunt trähusbyggande. Här finns mycket att lära av byggnadshistorien och de många aktiva företagen och hantverkarna inom byggnadsvården.

Äldre timmerhus omfattas inte av Boverkets nybyggnadsregler utan av ändringsregler som träder i kraft först när du gör en ändring. Otto Ryding förklarar:
–Om du byter ut ett gammalt fönster på ett timmerhus behöver det nya fönstret uppfylla kraven på energiprestanda, medan de gamla fönstren inte behöver göra det. Byter du en hel vägg måste hela väggen klara kraven.

När det gäller kulturhistoriska byggnader medger ändringsreglerna att man tar omfattande hänsyn till byggnadens kulturvärden. ”Byggnaden skall utformas så att den har låga värmeförluster, men kulturvärden får inte skadas och estetiska värden inte förvanskas”. Ungefär så formuleras balansgången mellan energiprestanda och kulturhänsyn, och frågan avgörs från fall till fall i kommunens byggnadsnämnd. Kravnivån anpassar sig efter byggnadens förutsättningar, säger Otto Ryding.
–Om ett gammalt timmerhus har panel och du byter den, fråga dig om det går att stoppa in isolering för att höja energiprestandan. Går det inte utan att stommen skadas eller utseendet förvanskas? Då finns det inte förutsättningar för energieffektivisering i det här fallet och då anpassas kravnivån utifrån det.

Ett annat exempel är om du beställer nya fönster på en fönsterfirma. Det är då svårt att motivera varför de nya fönstren inte skulle behöva uppfylla kraven på u-värde och energiprestanda. Vill man däremot tillverka exakta kopior av de ursprungliga fönstren och av kulturhistoriska skäl behålla det munblåsta glaset i bågarna, är det en anledning att anpassa kravnivån och välja lite sämre energivärden. I stället kan man sätta in en extra isolerruta i bågarna.
När det gäller energianvändningen handlar ändringsreglerna i hög grad om att man ska ta reda på vilken energieffektivisering man kan göra utan att skada byggnadens kulturvärden eller försämra inomhusklimatet.
Alla är överens om att energi bör sparas i både gamla och nya hus. Men Berndt Berglund menar att det finns andra sätt än att isolera sönder sitt timmerhus.
–Se över uppvärmningen i stället. I mitt eget hus har jag installerat bergvärme, vilket sänkte förbrukningen från 27 000 till 8 000 kWh/år. Sådant är bättre än att ge sig på timmerhusen.
Han hyser dock visst hopp inför framtiden. Svenska timmerhus och Svenska byggnadsvårdsföreningen samarbetar och har nu dialog med Boverket kring problemen.
–Vi träffade generaldirektören och några chefer i somras och man förstod vår problematik. Det gäller för oss att se positivt framåt för det kulturella Sverige.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 12 objekt