Planera för tillbyggnad på husets villkor

Gård&Torp träffade Johan Aspfors, kommunantikvarie på Nacka kommun, för att ta reda på hur man börjar planera för en tillbyggnad när man vill bevara husets kulturhistoriska värden.

Exempel på hus där tillbyggnaden smälter in med den ursprungliga huskroppen.


Johan Aspfors har sett många tillbyggnadsprojekt av varierande kvalitet under sina snart 15 år som kommunantikvarie.

- Jag tycker att man blir mer och mer ödmjuk med åren, ingenting är självklart längre. I början hade man en klar uppfattning om hur saker skulle göras, men nu kan det som man först trodde skulle fungera mindre bra visa sig vara en fullgod lösning.

Börja hos kommunen
Börja med att besöka bygglovskontoret i kommunen och ta reda på vad du får göra enligt gällande detaljplan, till exempel hur mycket man får bygga ut. På landsbygden kan i många fall en detaljplan saknas, då prövas lämpligheten mot plan- och bygglagen, miljöbalken och översiktsplanen. Tänk också på att om exploateringstrycket är högt i kommunen kan det ta flera månader att få bygglov. Ta även reda på om fastigheten ligger inom utpekad miljö i kulturmiljöprogram eller liknande inventering. Om skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplan saknas är kulturmiljöprogrammet ett viktigt besluts- och kunskapsunderlag.

Generella svar svåra att ge
Eftersom det svenska byggnadsarvet är heterogent och Sverige har en skiftande landskapsbild så är det svårt att ge generella svar och råd. Men några tumregler finns att utgå från, till exempel att ett tillägg inte bör konkurrera med den ursprungliga byggnaden.
- Avläsbarheten är viktig. Det är lätt hänt att man vill efterlikna huvudbyggnadens stil och uttryck och så att säga ”torpar till” tillägget. Men då är det svårt att förstå vad som är original och vad som är ett senare tillägg.

Nästa steg är att läsa på om husets historia - vilka förändringar har skett, vad har huset för stil, hur ligger det i landskapet, vad är det för vegetation kring huset? Läs på och besök det lokala arkivet och biblioteket för att skaffa dig mer kunskap.

Fundera därefter noga igenom ditt behov. Tänk också på hur huset kommer att upplevas ur ett allmänt intresse, ett tillägg bör kännas diskret. Om tillägget blir mycket stort kanske man skall fundera på en fristående byggnad i stället, alternativt lägga det på husets baksida eller liknande. Ett område kan också ha ett enhetligt utseende så som Enskede utanför Stockholm, och då är just enhetligheten ett viktigt karaktärsdrag.

- Ett tillägg som är något indraget och inte ligger dikt fasaden på det ursprungliga huset redovisar tydligt att det är ett tillägg. Saxning mellan huskropparna kan i vissa fall vara en bra idé, säger Johan. Den äldre agrara bebyggelsen kan ibland kräva traditionella tillbyggnadssätt som till exempel förlängning eller vinkelställd så kallad bakbyggnad – men se ändå till att markera var det nya tar vid.

Var försiktig med husets symmetri, om byggnaden har en tydlig form, till exempel en korsplansform, så kan proportionerna förstöras med ett tillägg.
- Tänk kritiskt, menar Johan, och ta hjälp av en arkitekt som jobbat med kulturhistoriska hus tidigare.

Den symmetri eller asymmetri som finns i huset skall man alltså vara rädd om, likaså materialet. Därmed inte sagt att tillbyggnaden måste ha stående panel om huset har det.
- Man kan mycket väl bryta av med liggande panel och vissa tillägg kanske bör bryta även i material för att inte otydliggöra de historiska värdena.

Våra avtryck i historien
Johan menar att färgsättningen är en av de viktigaste aspekterna då man planerar för en tillbyggnad.
- Färgsättningen är mycket viktig, kanske viktigare än formspråket. Tänk noga igenom hur kulörerna komponeras, skall tillägget målas i samma färgsättning som huset eller skall det hellre avvika, kanske vara stramare utan exempelvis vita knutar för att underordna sig det befintliga? Skall man ta upp någon originalkulör på tillbyggnaden? Bryter man i kulör kanske man bör behålla formspråket, och vice versa.

Framför allt tycker Johan att man inte skall vara rädd för att göra tillägg till sitt torp eller hus.
- Vi skall kunna stå för det vi gör, vi bidrar också till historien. Att bara efterapa kan förstöra mer än vad det tillför och dessutom bli tråkigt.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt